Duran.sk Právne služby

Právne služby

Advokátska kancelária poskytuje právne služby vo všetkých, najmä však v nasledovných oblastiach práva:

Obchodné právo:

- právo obchodných spoločností - kompletný právny servis pri založení, vzniku, zmenách, zrušení a zániku obchodných spoločností a družstiev, zabezpečenie a organizovanie valných zhromaždení, prevod obchodných podielov, vrátane vyhotovenia potrebných podkladov a súvisiacich úkonov,

- zastupovanie v konaní pred živnostenským úradom a obchodným registrom,

- právo zmenkové a šekové,

- záväzkové vzťahy – najmä dohody, zmluvy, záväzky a pohľadávky, ich zabezpečenie (záložné právo, zabezpečovací prevod práva atď.), vymáhanie pohľadávok vrátane zabezpečenia exekúcie

Občianske právo:

- právne poradenstvo v oblasti ochrany osobnosti a ochrany spotrebiteľa,

- náhrada škody (škoda na zdraví – bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia, vecná škoda atď.) a nároky z bezdôvodného obohatenia,

- bytové otázky a právne poradenstvo v otázkach výstavby nehnuteľností,

- právo duševného vlastníctva – licenčné zmluvy, ochrana autorských práv a práv k softvéru,

- prevod, prechod a nájom nehnuteľností vrátane zastupovania v konaniach pred orgánmi štátnej správy na úseku katastra,

- právne poradenstvo v dedičskom práve a pri poistných udalostiach,

- záväzkové vzťahy – najmä dohody, zmluvy, záväzky a pohľadávky, ich zabezpečenie (záložné právo, zabezpečovací prevod práva atď.), vymáhanie pohľadávok vrátane zabezpečenia výkonu exekúcie

Pracovné právo:

- právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov (pre zamestnancov aj zamestnávateľov),

- spracovanie právnych dokumentov týkajúcich sa vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru, príprava interných smerníc pre zamestnávateľov upravujúcich práva a povinnosti zamestnancov,

- zastupovanie v konaniach pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch, najmä v sporoch o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, uplatňovania nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru a otázkach náhrady škody

Rodinné právo:

- návrhy na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode a zastupovanie klienta v konaní,

- právne poradenstvo pri sporoch o výživné a úprave styku rodičov s dieťaťom,

- vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva po rozvode manželov

Konkurzné právo:

- zastupovanie klienta v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, príprava a podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na povolenie reštrukturalizácie,

- príprava prihlášok do konkurzu a reštrukturalizácie, zastupovanie na schôdzach veriteľov, incidenčné spory

Ústavné právo:

- vypracovanie ústavných sťažností a zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom SR

Správne právo:

- zastupovanie v správnom a priestupkovom konaní,

- poradenstvo pri dôchodkovom zabezpečení a verejnom obstarávaní,

- zastupovanie v súdnych správnych konaniach podľa Zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov

Advokátska kancelária poskytuje odborné poradenstvo aj v ďalších oblastiach práva, napr. energetiky (plyn, elektrina), pozemkového práva alebo práva životného prostredia.

Joomlart

KONTAKT

Advokátska kancelária
JUDr. Marek Ďuran, advokát
Zapísaný v SAK pod č. 1368

 


 

 

  • IČO: 30788285
  • IČ DPH: SK1044404614
  • Sídlo: Štefánikova trieda 34, 949 01 Nitra
  • Tel./Fax: 00421-37-6522-705
  • Mobil: 00421 903 756 866, 00421 903 756 820
  • Email: advokat@duran.sk, a-k@duran.sk